P-04A

動画関連 • 変換設定1 

  • [Item0] Title=XviD :VGA(320x240)/29.97fps/1500Kbps
   Command0=""<%AppPath%>\cores\ffmpeg" -y -i "<%InputFile%>" -title "<%Title%>" -timestamp "<%TimeStamp%>" -bitexact -vcodec xvid -s 320x240 -r 29.97 -b 1500 -acodec aac -ac 2 -ar 44100 -ab 64 -f 3gp "<%OutputFile%>.3gp"" • 変換設定2 

  • [Item0] Title=XviD / VGA(320x240) :音声 AAC-LC
   Command0=""<%AppPath%>\cores\ffmpeg" -y -i "<%InputFile%>" -title "<%Title%>" -timestamp "<%TimeStamp%>" -bitexact -vcodec xvid -mbd 2 -4mv -trell -aic -fixaspect -s 320x240 -r 30 -b 1024 -acodec aac -ac 2 -ar 48000 -ab 128 -vol 256 -f 3gp -muxvb 192 -muxab 64 -async 12 "<%TemporaryFile%>_1.3gp""
   Command1=""<%AppPath%>\cores\QT3GPPFlatten" "<%TemporaryFile%>_1.3gp" "<%OutputFile%>.3gp" -c QT_3GPP(MobileMP4)_VGA_AAC.ini"
   Command2="cmd /c "del "<%TemporaryFile%>*.*"""

  • 変換設定2用、QT_3GPP(MobileMP4)_VGA_AAC.ini ダウンロード
   MD5ハッシュ値: fbaa976ee5674155b88e011892112b44
   SHA1ハッシュ値: 47de7d94c309a79f29fbbd300e4c72d55b8cfefc
   サイズ:0.5KB (586 bytes)
   QT_3GPP(MobileMP4)_VGA_AAC.ini は、cores フォルダへお名前:

コメントはありません。 コメント/P-04A?


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2010-08-27 (金) 06:46:53 (3710d)